بخش فنی :  جابر سبک روح   09117442232

بخش حیات وحش :  حامد تیزرویان   09111549938

سرپرست گروه :  کمیل قاسم پور   09112589123