گوزن نر 16 خال - ارتفاعات منطقه چهاردانگه ساری

گوزن نر 16 خال