توله خرس دوساله - ارتفاعات منطقه چهاردانگه ساری

توله خرس دوساله