گروه چکاد در سال 93 موفق به اجرای 21 برنامه حفاظت از حیات وحش شده است
به دلیل مسائل امنیتی                            
معرفی نام دقیق ارتفاعاتی که گروه در آن نقاط فعالیت دارد امکان پذیر نمی باشد.

2 فروردین 93 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کمیل قاسم پور ، جابر سبک روح ، کاوه اتنی)

13 فروردین 93 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کمیل قاسم پور به همراه محیط بان منطقه)

21 فروردین 93 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر و پرور
(کمیل قاسم پور ، حامد تیزرویان)

5 اردیبهشت 93 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کمیل قاسم پور ، حامد تیزرویان)

10 اردیبهشت 93 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کمیل قاسم پور ، کاوه اتنی)

26 اردیبهشت 93 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کمیل قاسم پور ، جابر سبک روح ، حامد تیزرویان ، بنیامین سعیدی)

8 خرداد 93 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کمیل قاسم پور ، کاوه اتنی)

22 خرداد 93 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کمیل قاسم پور ، جابر سبک روح ، حامد تیزرویان)

13 تیر 93 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کمیل قاسم پور ، حامد تیزرویان)

10 مرداد 93 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کمیل قاسم پور ، جابر سبک روح ، حامد تیزرویان)

14 شهریور 93 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کمیل قاسم پور ، حجت آهنگری ، حامد تیزرویان ، محمد بزرگزاده)

21 شهریور 93 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کمیل قاسم پور ، جابر سبک روح ، کاوه اتنی)

28 شهریور 93 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کمیل قاسم پور ، کاوه آتنی ، حامد تیزرویان ، محمد بزرگزاده)

4 مهر 93 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کمیل قاسم پور ، حامد تیزرویان ، محمد بزرگزاده ، شاهین کمالی)

18 مهر 93 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کمیل قاسم پور ، حجت آهنگری ، کاوه اتنی)

2 آبان 93 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر و پرور
(کمیل قاسم پور ، جابر سبک روح ، حامد تیزرویان)

14 آبان 93 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کمیل قاسم پور ، جابر سبک روح ، حامد تیزرویان ، سعید ایمان دوست)

22 آذر 93 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کمیل قاسم پور ، جابر سبک روح ، کاوه اتنی)

28 دی 93 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کمیل قاسم پور به همراه محیط بانان)

9 بهمن 93 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کمیل قاسم پور ، جابر سبک روح ، کاوه اتنی ، حامد تیزرویان)

22 بهمن 93 - ارتفاعات پارک ملی کیاسر
(کمیل قاسم پور ، کاوه اتنی)