گروه چکاد در سال 92 موفق به اجرای 13 برنامه حفاظت از حیات وحش شده است
به دلیل مسائل امنیتی                            
معرفی نام دقیق ارتفاعاتی که گروه در آن نقاط فعالیت دارد امکان پذیر نمی باشد.

14 تیر 92 - ارتفاعات پارک ملی کیاسر
(کمیل قاسم پور ، کاوه اتنی)

20 تیر 92 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(حامد تیزرویان ، شهاب چراغی)

28 تیر 92 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کمیل قاسم پور ، جابر سبک روح ، کاوه اتنی ، حامد تیزرویان ، پدرام دیانت ، آرمان حمزه)

19 مرداد 92 - ارتفاعات پارک ملی کیاسر
(کمیل قاسم پور ، کاوه اتنی)

25 مرداد 92 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کمیل قاسم پور ، کاوه اتنی)

30 مرداد 92 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کمیل قاسم پور ، حامد تیزرویان)

15 شهریور 92 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کمیل قاسم پور ، جابر سبک روح ، کاوه اتنی ، حامد تیزرویان)

28 شهریور 92 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کمیل قاسم پور ، کاوه اتنی ، حامد تیزرویان)

3 مهر 92 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کمیل قاسم پور ، کاوه اتنی به همراه محیط بانان منطقه)

17 آبان 92 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر و پرور
(کمیل قاسم پور ، حامد تیزرویان)

24 آبان 92 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کمیل قاسم پور ، جابر سبک روح ، سعید ایمان دوست ، مجید نوذری)

29 آذر 92 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کمیل قاسم پور ، جابر سبک روح ، کاوه آتنی ، حامد تیزرویان)

4 بهمن 92 - ارتفاعات پارک ملی کیاسر
(کمیل قاسم پور ، کاوه اتنی)