نام و نام خانوادگی:   محمد بزرگزاده

تاریخ تولد:               1367

محل فعالیت:           مازندران

شرع کوهنوردی:       سال 89

شماره تماس:          09112579025

آدرس ایمیل:            bozorgzadeh.m@gmail.com

علایق:                    برنامه های عکاسی از طبیعت و حیات وحش

سمت در گروه:         بخش مالی


پروفایل محمد بزرگزاده