نام و نام خانوادگی:   عباس علی پور

تاریخ تولد:               1366

محل فعالیت:           مازندران

شرع کوهنوردی:       سال 85

شماره تماس:          09113564320

آدرس ایمیل:            abbasalipour66@gmail.com

علایق:                    برنامه های ترکیبی بخصوص دیواره نوردی و غارنوردی و ...

سمت در گروه:         مسئول فنی


عباس علی پور