نمای شمالی از قله چهارنو به ارتفاع 2880 متر

قله چهارنو